Stadens karaktärer Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde (Trädlyckan)
 
"Miljön HSB:s modernistiska område, Trädlyckan, stod färdigt 1972 med 322 lägenheter fördelat på 7 huskroppar. Husen placerades parallellt på ganska stora avstånd från varandra för att skapa ljus och luft i samtliga lägenheter. Mellanrummen skapade gott om plats för gårdsmiljö med planteringar och lekplatser.
Området fick tennis- och badmintonbana vilket var mycket modernt att anlägga i nya bostadsområden.
Enligt tidens ideal gjordes bostadsområdet bilfritt med garagelängor i ytterkanten mot Trädlyckevägen.

Husen - byggnaderna är representativa för den modernistiska eran med identiska hus inom samma område, raka linjer, platt tak, långa längor. Längorna har dock ett något förskjutet mittparti så att fasadens långa siktlinje bryts. Huslängornas entréer är vända mot varandra så att vartannat mellanrum bildar en mer offentlig yta med gångvägar och entréer till trapphusen och i vartannat mellanrum finns de mera privata, lugna gårdarna med planteringar, gräsmattor och fria ytor för lek.

Samtliga balkonger är placerade mot gårdssidorna. Balkongerna är idag helt inglasade, varför husen här fått en i det närmaste ny glasfasad. Marknivån mot gårdarna är lägre belägna varför husen har fyra våningar här och tre mot entrésidorna.

Fasaderna är klädda med mörkt gult tegel. Fönsterbröstningar och takfot markeras med avvikande material och färgsättning, liksom fönster och dörrar, som idag är målade i starkt grön eller röd kulör, vilket är en senare tillkommen färgsättning. Parallella längor med glasade balkonger mot gårdssidan.


Rekommendationer:
Ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid förändringar; som plana tak, fasader klädda med gult fasadtegel, kombinerat med avvikande material i fönsterbröstningar och takfot samt, enluftsfönster och sparsam detaljnivå.
• Parkeringsplatser och garage bör placeras på gemensamma utrymmen i områdets ytterkanter.
• Bostadshus bör placeras runt gårdar".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Varbergs stadsbebyggelse höll sig länge inom Vallgatornas gränser men under sent 1800-tal sprängdes dessa gränser och nya områden började ta form. En del av de områden som växt fram från 1880-talet fram till nutid bildar sammanhängande miljöer – kulturmiljöer.
I ”Stadens karaktärer” presenteras 44 värdefulla kulturmiljöer som på olika sätt speglar stadens framväxt och variationsrika kulturarv.
Miljöerna kan bestå av enstaka kvarter eller hela stadsdelar med gemensamma karaktärsdrag i form av byggnadsplacering, gatusträckningar, kvartersstrukturer och arkitektur. För varje miljö har rekommendationer formulerats för hur de viktiga karaktärsdragen ska kunna bevaras.
Syftet med denna volym är att sprida kunskap som gör det möjligt att bevara och utveckla dessa kulturmiljöer i Varbergs stadsområde.  Boken vänder sig till alla med ett kulturhistoriskt intresse – såväl till allmänheten och fastighetsägare som till tjänstemän inom kommunalförvaltning".
 
Källa: boken/volymen ”Stadens karaktärer” från 2012. Kulturmiljöer i Varbergs stadsområde. Antagen av Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 2012-08-30, §296 

Källa: information och bilder i PDF-dokumentet ovan är hämtade från Varbergs kommuns hemsida, Kulturhistoriska byggnader.